Course curriculum

  1. 祷告操练 (一)

  2. 祷告操练 (二)

  3. 祷告操练 (三)

  4. 祷告操练 (四)

  5. 祷告操练 (五)

  6. 祷告操练 (六)

  7. 祷告操练 (七)

  8. 禁食操练 (一)

  9. 禁食操练 (二)

  10. 禁食操练 (三)

  11. 禁食操练 (四)

  12. 禁食操练 (五)

  13. 敬拜操练 (一)

  14. 敬拜操练 (二)

  15. 敬拜操练 (三)

  16. 敬拜操练 (四)

  17. 敬拜操练 (五)

  18. 敬拜操练 (六)

About this course

 • 免费
 • 18课
 • 3小时的视频内容

Instructor(s)

Bethany International 讲师群

我们禾场的伙伴Bethany International 讲师群是一群爱主的牧者与教师一起奉献时间,心力与所学的真理,为了培训下一代的华人宣教士。